Slide background
Slide background
Slide background

Ogłoszenie o obowiązku dostarczenia pisemnego oświadczenia o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów

Szanowni Państwo

udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy 

 

U W A G A ! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie!

 

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki każdy Udziałowiec ma obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2020 roku, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów według stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych.

 

Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie:

  1. informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego,
  2. informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy także tych osób, które dokonały w roku 2019 sprzedaży udziałów nabytych od Skarbu Państwa.

 

Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020 r. na adres:

 

Ministerstwo Rozwoju

Departament Zobowiązań i Analiz

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 – osoba do kontaktu Pani M. Bykowska, tel. 52 328 03 01 wew. 119

 

Do pobrania:
Oświadczenie o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów - wzór za rok 2019

na skróty

żywienie i higiena