Slide background
Slide background
Slide background

NA SPRZEDAŻ: Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 355/7 - położona w BIELSKU PODLASKIM (woj. PODLASKIE),

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z o.o. w Bydgoszczy posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 355/7 (obręb 3 Bielsk Podlaski) o powierzchni 16,0917 ha, położoną w Bielsku Podlaskim, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą nr BI1P/00079532/4.

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 355/7 położona w Bielsku Podlaskim obręb 3 zgodnie z dyspozycjami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski dotyczącej ustalenia trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Bielsk Podlaski – Hajnówka oraz lokalizacji zespołu zaporowo upustowego Nr 2 i stacji redukcji Iº B zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/119/00 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 12.04.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 19.06.2000 r. Nr 17, poz. 200) znajduje się w części na planowanym obszarze przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN-150 mm Bielsk Podlaski – Hajnówka, natomiast na pozostałym terenie tej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z dyspozycjami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/89/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29.09.2015r., ww. działka znajduje się w części na terenie gruntów rolnych oraz w części pod projektowaną drogę klasy głównej.

 

Na sprzedaż. Działka SHiUZ Sp. z o.o. Lokalizacja: Bielsk Podlaski

 

Cena: 1.118.400 zł (netto)

 

Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Dariuszem Gawrońskim, tel. 606 282 291.

na skróty

żywienie i higiena