Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ogłoszenie o obowiązku dostarczenia oświadczenia do Ministerstwa Rozowju

Szanowni Państwo

udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

 

U W A G A ! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie !

 

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki mają Państwo obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 roku do Ministerstwa Rozwoju, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów według stanu na dzień 31.12.2017 r.

 

UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju.

 

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych.

 

Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie:

  1. informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego,
  2. informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy także tych osób, które dokonały w roku 2017 sprzedaży udziałów nabytych od Skarbu Państwa.

 

Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r. na adres:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Zobowiązań i Analiz

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 – osoba do kontaktu Pani M. Bykowska, tel. 52 328 03 01 wew. 119

 

Wzór oświadczenia (pdf)

na skróty

żywienie i higiena